Trang chủ 38. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 38

Giá trị nguyên vật liệu được biếu, tặng, viện trợ được ghi tăng nguồn vốn kinh doanh.

Giá trị phế liệu thu hồi từ hoạt động sản xuất sẽ được loại ra khỏi tổng chi phí sản xuất khi tính giá thành sản phẩm.

Kế toán sử dụng TK Chi phí trả trước (141, 142) trong trường hợp dụng cụ, công cụ mang ra sử dụng thuộc loại phân bổ từ 2 lần trở lên. 

Giá trị nguyên vật liệu sử dụng không hết được ghi tăng thu nhập khác.

Nếu doanh nghiệp trả lại nguyên vật liệu đã mua cho người bán (đã được người bán chấp thuận) thì doanh nghiệp không cần phát hành hóa đơn.

Chi phí tiếp nhận nguyên vât liệu nhận vốn góp của đơn vị khác (Hợp đồng quy định bên nhận chịu) được ghi tăng chi phí sản xuất chung.

Số tiền thu được khi bán nguyên vật liệu được ghi tăng thu nhập khác.

Trong trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu của những người trực tiếp sản xuất không có hóa đơn thì doanh nghiệp phải lập bảng kê cho giá trị nguyên vật liệu đã mua và trong trường hợp này chắc chắn doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT.

Sử dụng giá hạch toán trong ghi nhận nguyên vật liệu không phải là một phương pháp tính giá độc lập mà chỉ là kỹ thuật ghi chép kế toán.

Hoa hồng môi giới phải trả khi mua nguyên vật liệu được ghi tăng chi phí quản lí doanh nghiệp.

Chi phí lưu kho bãi khi mua nguyên vật liệu được ghi tăng chi phí sản xuất chung.

Khi doanh nghiệp trả lại nguyên vật liệu đã mua người bán thì chắc chắn thuế GTGT được khấu trừ sẽ giảm theo.

Khi doanh nghiệp trả lại số công cụ, dụng cụ đã mua cho người bán chỉ càn lập Phiếu Xuất kho, không phải lập Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng.

Chênh lệch vật liệu tồn kho cuối kì - đầu kì tăng thêm (các điều kiện khác không thay đổi) sẽ làm cho chi phí vật liệu trong kì giảm đi.

Tài khoản mua hàng (611) được sử dụng nếu doanh nghiệp áo dụng phương pháp kiểm kê định kì để hạch toán hàng tồn kho.

Hàng mua đang đi đường không ảnh hưởng tới gia trị xuất dùng của vật liệu nếu doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kì.

DN sử dụng phương pháp kiểm kê định kì, nếu trả lại vật liệu mua vì chất lượng kém, giá trị vật liệu xuất dùng trong kì sẽ giảm. 

Tổng giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng trong kì không thay đổi khi doanh nghiệp lựa chọn phương pháp kê khai thương xuyên hay kiểm kê định kì.

TK Tài sản thuê ngoài (001) được dùng để theo dõi tấc cả các loại tài sản mà doanh nghiệp dùng để cho thuê hoạt động.

Khi nhập lại số bao bì luân chuyển, bên Nợ TK Công cụ dụng cụ (153-chi tiết Bao bì luân chuyển) được ghi nhân theo giá thị trường của bao bì tại thời điểm nhập kho.