Trang chủ 43. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 43

Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất có thể là:

Chi phí biến đổi là những chi phí:

Chi phí cố định là những chi phí:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm:Giá trị vật liệu dùng cho chế tạo sản phẩm không hết nhập lại kho được ghi:Khi tiếp tục sử dụng số vật liệu thừa để tại phân xưởng từ kì trước, giá trị vật liệu được tính vào chi phí sẽ là:

 Chi phí vật liệu phụ phục vụ cho chế tạo sản phẩm trong kì được tính vào:Tiêu thức phân bổ chi phí nguyên vật liệu thường được sử dụng là:Tiêu thức phân bổ chi phí cần đạt được yêu cầu:

 Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung thường được sử dụng là:

Giá thành sản xuất của sản phẩm không bao gồm các chi phí:Khoản tiền nào sau đây không được tính vào giá thành sản xuất của sản phẩm:

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm:Tiền phúc lợi của công nhân trực tiếp sản xuất được hạch toán vào:

Chính sách tiền lương của doanh nghiệp thay đổi sẽ ảnh hưởng tới:Đơn giá tiền lưởng sản phẩm giảm sẽ làm cho:Tiền lương và phụ cấp lương phải trả cho nhân viên quản lí phân xưởng được tính vào:


Trong doanh nghiệp công nghiệp, khoản trích BHXH, BHYT và KPCĐ trên tiền lương, phụ cấp lương phải trả lao động trưc tiếp được ghi nhân vào:Chi phí sản xuất chung cố dịnh trong trường hợp mức sản xuất sản phẩm thực tế thấp hơn công suất bình thường được hạch toán vào:Các khoản trích theo lương của công nhân viên ở bộ phận sản xuất có thể được tính vào: