Trang chủ 55. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 55

Nếu DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì trong hạch toán thành phẩm kế toán không sử dụng các TK Thành phẩm (155) và TK Hàng gửi đi bán (157).

Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi chấp nhận chiếc khấu thương mại, giảm giá hàng bán và cho khách hàng trả lại số hàng đã bán sẽ làm cho số thuế GTGT phải nộp giảm tương ứng.

Chi phí vận chuyển số thành phẩm đã bán bị trả lại về nhập kho DN theo hình thức thuê ngoài được ghi nhận vào giá trị thành phẩm đã bán bị trả lại.

Đơn vị nhận bán đại lí theo đúng giá quy định phải kê khai thuế GTGT nhưng thực chất không phải nộp thuế GTGT.

Về mặt kế toán, khi bán thành phẩm, hàng hóa theo phương thức bán trả góp, trả chậm thì coi như đã chuyển gio hoàn toàn quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua.


Việc ghi nhận doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu không phụ thuộc vào phương pháp hạch toán hàng tồn kho của DN.

Dự phòng giảm giá đầu tư CK ngắn hạn được ghi nhận vào chi phí tài chính.

Nếu số dự phòng giảm giá đầu tư CK ngắn hạn phải lập cuối năm nay lớn hơn số dự phòng giảm giá đầu tư CK ngắn hạn phải lập cuối năm trước thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí tài chính.


Nếu số dự phòng giảm giá đầu tư CK ngắn hạn phải lập cuối năm nay nhỏ hơn số dự phòng giảm giá đầu tư CK ngắn hạn phải lập cuối năm trước thì số chênh lệch được ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính.


Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ được ghi giảm chi phí tài chính trong kỳ của DN.

Trong trường hợp DN đã viết hóa đơn, đã nhận tiền hàng của khách hàng nhưng chưa chuyển giao sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng và chưa giao hóa đơn cho khác hàng thì kế toán doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Số tiền phạt thu được từ khách hàng do khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế đã kí kết được ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính.

Khoản thu được từ các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước được ghi tăng thu nhập khác.

Giá vốn của sản phẩm tiêu phụ sẽ hoàn toàn bằng giá thành sản xuất của sản phẩm nếu đơn vị tính giá sản phẩm xuất kho theo phương pháp giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước.

Giá vốn của sản phẩm tiêu thụ sẽ hoàn toàn bằng giá thành sản xuất của sản phẩm nếu đơn vị tính giá sản phẩm xuất kho theo phương pháp giá thực tế đích danh.

Giá trị thành phẩm phát hiện thiếu sau khi trừ đi phần bồi thường trách nhiệm vật chất của các cá nhân, bộ phận có liên quan được tính vào chi phí khác.


Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của hoạt động kinh doanh được ghi giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Chi phí bảo hành sản phẩm trong trường hợp DN không trích trước chi phí bảo hành được ghi nhận vào chi phí bán hàng.

Giá trị sản phẩm, hàng hóa tính theo giá vốn khi DN mang sản phẩm, hàng hóa đi quảng cáo, chào hàng, khuyến mãi không thu tiền được ghi nhận vào chi phí quản lí DN.

Nếu DN chấp nhận giảm giá hàng đã bán cho khách hàng do hàng bị kém phẩm chất thì DN phải phát hành hóa đơn GTGT để điều chỉnh giá bán.