Trang chủ 49. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 18

Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu cách thức:


Câu nào thuộc kinh tế vi mô:


Kinh tế học vi mô nghiên cứu:


Kinh tế học thực chứng nhằm:


Câu nào thuộc kinh tế vi mô:


Vấn đề thuộc kinh tế chuẩn tắc:


Công cụ phân tích nào nêu lên các kết hợp khác nhau giữa hai hàng hóa có thể sản xuất ra khi các nguồn lực được sử dụng có hiệu quả:


Khái niệm kinh tế nào sao đây không thể lí giải được bằng đường giới hạn năng lực sản xuất:


Một nền kinh tế tổ chức sản xuất có hiệu quả với nguồn tài nguyên khan hiếm khi:


Các vấn đề cơ bản của hệ thống kinh tế cần giải quyết là:


Trong mô hình nền kinh tế thị trường tự do, các vấn đề cơ bản của hệ thống kinh tế được giải quyết:


Vấn đề thuộc kinh tế học chuẩn tắc:


Giá cafe trên thị trường tăng 10%, dẫn đến mức cầu cafe trên thị trường giảm 5% với những điều kiện khác không đổi. Vấn đề này thuộc về:


Loại nào thuộc thị trường yếu tố sản xuất:


Khả năng hưởng thụ của các hộ gia đình từ các hàng hóa trong nền kinh tế được quyết định bởi:


Sự khác nhau giữa thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực là chỗ trong thị trường sản phẩm:


Khác nhau căn bản giữa mô hình kinh tế thị trường tự do và nền kinh tế hỗn hợp là:


Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng lên, thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm là:


Khi thu nhập tăng 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng 5%, các điều kiện khác không đổi, thì X là:


Nếu 2 sản phẩm X vày Y thay thế nhau thì: