Trang chủ 45. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 45

Tiền lương phép theo kế hoạch của lao động trực tiếp được ghi nhận trước vào:

Doanh nghiệp có thể đánh giá sản phẩm dở dang theo 1 trong các phương pháp:

Khi áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, doanh nghiệp cần tuân thủ nguyên tắc:

Khi doanh nghiệp kéo dài thời gian khấu hao thiết bị sản xuất sẽ làm cho:Thiệt hại về sản phẩm hỏng sau khi trừ đi phần bồi thường trách nhiệm vật chất của cá nhân, bộ phận liên quan được tính vào:Giá trị sản phẩm hỏng trong định mức của doanh nghiệp sẽ được tính vào:

 Thiệt hại về sản phẩm hỏng ngoài định mức của doanh nghiệp sẽ được tính vào:Giá thành sản xuất của sản phẩm có thể được tính theo:Cuối kỳ, các TK CPNVLTT (621), CPNCTT (622) và CPSXC (627) sẽ được kết chuyển về:

 Hao mòn TSCĐ phúc lợi trong doanh nghiệp được ghi:


 

Khi doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, tổng giá trị sản phẩm hoàn thành trong kỳ được chuyển về tài khoản:


Chi phí trả trước dài hạn liên quan đến sản xuất sản phẩm sẽ được phân bổ dần vào:

Ngày 1/1/N Doanh nghiệp thanh toán tiền thuê nhà xưởng đến hết năm N+5, khoản tiền này sẽ được hạch toán vào:Nếu doanh nghiệp có niên độ kế toán bắt đầu từ 1/1; ngày 20/5 DN này thanh toán khoản tiền thuê phòng trưng bày sản phẩm có thời gian thuê từ 1/6/N đến 31/5/N+1. Khoản tiền thuê này sẽ được doanh nghiệp hạch toán vào:


 

Nếu doanh nghiệp có niên độ kế toán bắt đầu từ 1/1; ngày 20/5 DN này thanh toán khoản tiền thuê phòng trưng bày sản phẩm có thời gian thuê từ 1/6/N đến 31/5/N+1. Nếu doanh nghiệp trên thanh toán tiền thuê vào ngày 31/5/N+1 bằng tiền mặt thì khoản tiền này sẽ được hạch toán vào:


Khi phát sinh các chi phí trả trước, kế toán doanh nghiệp sẽ hạch toán trên tài khoản:Việc phát sinh các khoản chi phí trả trước làm cho:


Số dư tài khoản chi phí trả trước được trình bày trên:Số dư chi phí phải trả được trình bày trong:Chi phí sản xuất chung của DNSX không bao gồm: