Trang chủ 61. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 61

Chênh lệch dự phòng cần lập cuối năm với số dự phòng còn lại của khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán.


Tiền phạt hành chính do vi phạm chế độ quản lí và sử dụng hóa đơn được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Các khoản chi phí phục vụ họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần không được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế.


Tiền lương, tiền công, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế.


Chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh trong kì được phản ánh vào bên Nợ hoặc bên Có của TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413).


Chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu từ trước hoạt động được phản ánh trên TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413).


Chênh lệch tỉ giá hối đoái không bao gồm chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở nước ngoài.


Nếu trong giai đoạn đầu tư trước hoạt động không phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ thì TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413) chỉ được sử dụng vào cuối kỳ khi đánh giá lại số dư của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB (hoạt động kinh doanh có cả hoạt động đầu tư XDCB).


DN cũng có thể sử dụng tỷ giá hạch toán trong quy đổi và ghi sổ các nghệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ.


Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập, chi phí, tài sản trong trường giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ luôn được ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.


Đối với bên Nợ của các tài khoản nợ phải thu, bên Có của các tài khoản Nợ phải trả trong trường hợp giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ về mặt nguyên tắc được ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ kinh tế.


Đối với bên Có của các tài khoản nợ phải thu, bên Có của các tài khoản Nợ phải trả trong trường hợp giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ sẽ được ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận công nợ trước đây.

Đối với DN không chuyển kinh doanh mua, bán ngoại tệ thì các nghiệp vụ kinh tế mua, bán ngoại tệ phát sinh có chênh lệch tỷ giá được phản ánh vào TK Doanh thu hoạt động tài chính (515) hoặc TK Chi phí tài chính (635).


TK Phải thu khách hàng (131) có thể có số dư bên Nợ, có thể có sổ dư bên Có hoặc có thể có số dư đồng thời cả hai bên.


TK Phải trả người bán (331) có thể có số dư bên Nợ, có thể có sổ dư bên Có hoặc có thể có số dư đồng thời cả hai bên.

Việc tính số dư của các TK Phải thu khách hàng (131) và TK Phải trả người bán (331) phải trên cơ sở các tài khoản chi tiết của chúng chứ không thể xác định dể dàng trên tài khoản tổng hợp.


Khi DN trả trước tiền mua tài sản cho người bán thì số tiền trả trước được ghi bên Nợ của TK Tạm ứng (141) hoặc TK Chi phí trả trước (142, 242).


Đối tượng chịu thuế GTGT là cá nhân, tổ chức sản xuất và kinh doanh trong nền kinh tế.


Khi DN nhận trước tiền hàng của khách hàng thì số tiền nhận trước được ghi vào bên Có của TK Doanh thu nhận trước (3387).


Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi DN mua tài sản, giá trị tài sản mua vào bao giờ cũng là giá không có thuế GTGT.