Trang chủ 4. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 4

Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:

 

Hãy xác định giá trị tài sản ròng của một quỹ và giá trị tài sản ròng của mỗi cổ phần của quỹ nếu tổng số cổ phần hiện đang lưu hành của quỹ là 1 triệu cổ phần.

Giả sử quỹ có các khoản mục như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền mặt và các công cụ tài chính tương đương tiền mặt: 1.500.000.000

2. Các cổ phiếu nắm giữ và thị giá:
3. Tổng nợ: 3.020.000.000

Tên CP Số lượng Thị giá
REE 200.000 29.000
AGF 100.000 39.500
SGH 50.000 16.000
HAP 20.000 42.000
GMD 80.000 51.000
BBC 180.000 22.500


Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi:

Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:

Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:

Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện

Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại một Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư được quyền:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán ra công chúng là:

a. Phát hành qua tổ chức trung gian;

b. Phát hành để niêm yết;

c. Có ít nhất 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành;

d. Có ít nhất 50 nhà đầu tư.Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

I.  Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

II. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ nợ

III. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng tất cả các loại cổ phần của    mình.

IV. Không hạn chế số lượng cổ đông tối đaLệnh thị trường là lệnh:

Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sáp nhập công ty:

Thị trường tài chính bao gồm:Thị trường chứng khoán bao gồm

Căn cứ vào sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia làm

Căn cứ vào phương thức hoạt động, TTCK bao gồm:

Một công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm

Một Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành tách cổ phiếu, điều này sẽ làm

Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công ty

I. Những người nắm giữ trái phiếu

II. Những cổ đông có giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu mới

III. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường

IV. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi