Trang chủ 58. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 58

Số tiền đã chi hộ các đơn vị cấp dưới được hạch toán:


Khi thanh toán khoản tiền đã được cấp dưới chi hộ, kế toán ghi:


Khi trả lại số tiền đã thu hộ cho đơn vị cấp dưới, kế toán ghi:


Lệ phí trước bạ nộp khi đăng kí quyền sỡ hữu hoặc quyền sử dụng tài sản được tính vao:


Thuế môn bài đã nộp được tính vào:


Thuế tài nguyên DN phải nộp được ghi:

 Số thuế GTGT được miễn giảm được hạch toán vào:Khi DN vay ngắn hạn để mua vật liệu phục vụ cho sản xuất, lãi vay phải trả được tính vào:Số tiền mặt thiếu quỹ khi kiểm kê được ghi:

 Số tiền mặt thừa quỹ khi kiểm kê được ghi:

 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp bao gồm:Việc xác định giá định của lượng ngoại tệ xuất có thể thực hiện theo một trong các phương pháp:


Khi áp dụng phương pháp xác định giá trị của lượng ngoại tệ xuất cần tuân thủ nguyên tắc:Các tài khoản nào sau đây cần được theo dõi chi tiết về mặt nguyên tệ:
Các tài khoản doanh thu, chi phí, tài sản cố định, nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ khi phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi và ghi sổ theo:Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá hạch toán để quy đổi ngoại tệ thì các tài khoản nào sau đây luôn được ghi sổ theo tỷ giá hạch toán:


Bên Có của các tài khoản tiền mặt (1112), Tiền gửi ngân hàng (1122) được quy đổi và ghi sổ theo:
Bên Nợ của các tài khoản nợ phải trả, bên Có của các tài khoản nợ phải thu, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ được ghi sổ theo:


Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận vao:Chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản  trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi nhận vào: