Trang chủ 10. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 10

Tiền thuê nhà mà công ty ABC (có năm tài chính bắt đầu từ 1/1) đã trả cho thời gian 01/10/N-1 đến 30/09/N là 120 triệu đồng, tiền thuê trả cho thời gian 01/10/N đến 30/09/N+1 là 160 triệu. Chi phí về tiền thuê nhà tính vào chi phí kinh doanh trong năm N của công ty ABC sẽ là:


Ngày 01/10/N, công ty PTL (có năm tài chính bắt dầu từ ngày 01/01) nhận được vào tài khoản tiền gửi số tiền 160 triệu do người đi thuê thanh toán tiền thuê thiết bị đến ngày 30/09/N+1. Doanh thu của nghiệp vụ này năm N của công ty PTL trên báo cáo tài chính sẽ là:


Trong tháng 08/N, công ty PTL mua 30 máy hút bụi với giá 2 triệu đồng/ chiếc. Công ty đã bán được 25 chiếc với giá 2.5 triệu đồng/ chiếc. Vào ngày 31/12/N nếu bán 5 chiếc còn lại, công ty sẽ thu được 1.8 triệu đồng/ chiếc. Nếu công ty tiếp tục hoạt động trong năm sau, giá trị của 5 chiếc máy hút bụi còn lại sẽ được ghi nhận là:


Trong tháng 08/N, công ty PTL mua 30 máy hút bụi với giá 2 triệu đồng/ chiếc. Công ty đã bán được 25 chiếc với giá 2.5 triệu đồng/ chiếc. Vào ngày 31/12/N nếu bán 5 chiếc còn lại, công ty sẽ thu được 1.8 triệu đồng/ chiếc. Nếu công ty tiến hành giải thể vào cuối năm N, giá trị của 5 chiếc máy hút bụi còn lại sẽ được ghi nhận là:

Trong tháng 08/N, công ty PTL mua 30 máy hút bụi với giá 2 triệu đồng/ chiếc. Công ty đã bán được 25 chiếc với giá 2.5 triệu đồng/ chiếc. Giá bán 5 chiếc còn lại vào ngày cuối năm N trên thị trường là 1.8 triệu đồng/ chiếc. Lợi nhuận gộp trong năm N của công ty cho thương vụ này sẽ là:


Vào này 31/12/N, tổng các khoản nợ phải trả của công ty PTL là 120 triệu đồng, tổng các khoản nợ phải thu là 150 triệu đồng. Khi lập báo cáo tài chính, kế toán công ty cần:


Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào số liệu kế toán mang tính trọng yếu nhất:


Tổng số tiền trong tài khoản tiền gửi của công ty PTL ngày 31/12/N tại ngân hàng ACB là 2000 triệu VND, cũng vào thời điểm này, công ty PTL đang nợ của ngân hàng ACB một khoản vay ngắn hạn là 1500 triệu VND. Theo nguyên tắc trọng yếu, khi lập báo cáo tài chính, kế toán của công ty PTL cần phải:


Tiền lương của ban giám đốc công ty được kế toán hạch toán vào chi phí sản xuất trong kỳ, việc làm này đã vi phạm nguyên tắc:


Công ty PTL mua 20 máy giặt để bàn, giá mua là 4.5 triệu VND/ chiếc, giá sẽ bán là 5 triệu VND/ chiếc. Lô hàng này sẽ được phản ánh trên sổ kế toán với trị giá là:


Đặc trưng cơ bản của 1 đối tượng kế toán là:


Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thuộc:


Tổng Tài sản của doanh nghiệp được xác định bằng:


Tài sản của doanh nghiệp là các nguồn lực:


Nợ phải trả của doanh nghiệp được xác định bằng:


Công ty thương mại PTL mua 10 chiếc xe máy về để bán nhưng chưa thanh toán cho người bán, những chiếc xe này sẽ được ghi nhận trên báo cáo tài chính của công ty là:


Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cuối tháng của doanh nghiệp thuộc các yếu tố về:


Thuế giá trị gia tăng đầu ra chưa nộp thuộc:


Nguyên vật liệu mua đang đi đường thuộc:


Cho các số liệu sau trong một công ty trách nhiệm hữu hạn (triệu VND):

Tài sản đầu kỳ: 150 Tài sản cuối kỳ: 280
Nợ phải trả đầu kỳ: 60 Nợ phải trả cuối kỳ: 120

Nếu trong kỳ không có biến động về vốn góp và không chỉ trả lợi nhuận cho thành viên, lợi nhuận thu được sẽ là: