Trang chủ 4. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 4

Chi TM mua 1 số công trái với giá 43.000.000, MG 40.000.000, còn 2 năm nữa ĐH, thời hạn đầu tư 5 năm, ls 10%/năm.

Cty sx nhập kho sản phẩm từ SX, kế toán phản ánh

Vật liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất sản phẩm,kế toán ghi:

Góp vốn liên doanh bằng TGNH ngoại tệ, nếu tỷ giá xuất ngoại tệ nhỏ hơn tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ để sản xuất hai loại sản phẩm A và B là 120tr đượcc phân bổ theo tiêu thức số lượng SP,Biết rằng SPA hoàn thành 1000SP,SPB hoàn thành 500SP.chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là:

Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất,kế toán ghi

Doanh nghiệp đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất SP nay thực tế phát sinh,ghi

Giá trị phế liệu thu hồi ước tính thu hồi từ sản xuất nhập kho,ghi

Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất

Khi hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A khác B) thì việc trao đổi này được coi là:

Cuối kỳ,khi tính được giá thành thực tế thành phẩm nhập kho,kế toán ghi:

Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến,trong kỳ có phát sinh doanh thu bán hàng,kế toán hạch toán vào:

Tại Cty thương mại du lịch & vận tải,khi có phát sinh doanh thu,kế toán hạch toán vào:

Hoa hồng được hưởng do bán hàng nhận ký gửi,kế toán đại lý ghi

Tại cty cổ phần á châu,mua trái phiếu có kỳ hạn 02 năm. Kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào:

Các chi phí liên quan đến việc bán,thanh lý BĐS đầu tư sẽ được ghi nhận vào:

Vì một nguyên nhân khách quan,hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư không được tiếp tục thực hiện,kế toán hạch toán số tiền phải trả lại cho khách hàng vào:

Chiết khấu thương mại đối với người bán là một khoản

Doanh nghiệp bán hàng trả chậm,lãi trả chậm được hưởng hạch toán vào

Khoản hoa hồng chi cho đại lý,doanh nghiệp hạch toán vào