Trang chủ 29. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 14

Một người tiêu thụ có có thu nhập I = 1200đ dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với
Px = 100đ/sp; Py = 300đ/sp.
Mức thỏa mãn được thể hiện qua hàm số
 
TUx = -1/3X2 + 10X    TUy = -1/2Y2 + 20Y
Hữu dụng biên của 2 sản phẩm là


Một người tiêu thụ có có thu nhập I = 1200đ dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với
Px = 100đ/sp; Py = 300đ/sp.
Mức thỏa mãn được thể hiện qua hàm số:
TUx = -1/3X2 + 10X        TUy = -1/2Y2 + 20Y
Phương án tiêu dùng tối ưu là 


Một người tiêu thụ có có thu nhập I = 1200đ dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với Px = 100đ/sp; Py = 300đ/sp. Mức thỏa mãn được thể hiện qua hàm số:
TUx = -1/3X2 + 10X TUy = -1/2Y2 + 20Y.
Tổng hữu dụng tối đa đạt đượcĐường ngân sách là:Giả thuyết nào sau đây không được đề cập đến khi phân tích sở thích trong lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng:Thu nhập tăng, giá không thay đổi, khi đó

Do nhiều người từ các tỉnh nhập cư vào thành phố Hồ Chí Minh, kết quả là đường cầu mặt hàng gạo ở TP. Hồ Chí Minh:Nếu MUA = 1/QA; MUB = 1/QB, giá của A là 50, giá của B là 400 và thu nhập của người tiêu dùng là 12.000. Để tối đa hóa thỏa mãn, người tiêu dùng sẽ mua mỗi loại hàng hóa bao nhiêu?

 Độ dốc của đường đẳng ích phản ánh:Sự chênh lệch giữa giá mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho 1 đơn vị hàng hóa và giá thật sự người tiêu dùng phải trả khi mua một đơn vị hàng hóa được gọi là:Trong điều kiện khác không đổi, khi giá cả các yếu tố sản xuất tăng lên, thì giá cả và số lượng cân bằng trên thị trường sẽ thay đổi như sau


Tìm câu sai trong những câu dưới đâyPhối hợp tối ưu của người tiêu dùng là phối hợp thỏa điều kiệnKhi đạt tối đa hóa hữu dụng thì hữu dụng biên từ đơn vị cuối cùng của các hàng hóa phải bằng nhau (MUx=MUy=…=MUn). Điều này

Giả sử người tiêu dùng dành hết tiền lương để mua lại hai hàng hóa X và Y. Nếu giá hàng hóa X và Y đều tăng lên gấp 2, đông thời tiền lương của người tiêu dùng cũng tăng lên gấp 2 thì đường ngân sách của người tiêu dùng sẽTrên dồ thị: trục tung biểu thị số lượng của sản phẩm Y; trục hoành biểu thị số lượng của sản phẩm X. Độ dốc của đường ngân sách (đường giới hạn tiêu dùng) bằng -3 có nghĩa làGiả định người tiêu dùng luôn chi tiêu hết thu nhập và chỉ mua hai sản phẩm X và Y. Khi giá X tăng lên ( các yếu tố khác không thay đổi) thì người này mua sản phẩm Y nhiều hơn, chúng ta có thể kết luận về tính chất co dãn của cầu theo giá đối với sản phẩm X của người này là

Khi giá cả của hàng hóa bình thường giảm, người tiêu dùng mua hàng hóa này nhiều hơn, đó là hệ quả củaNếu (MUx/Px) > (MUy/Py) thì:


Giả sử người tiêu dùng luôn chi tiêu hết thu nhập và chỉ mua 2 sản phẩm X và Y. Biết sản phẩm X là hàng hóa thiết yếu. Vậy khi giá sản phẩm X giảm và các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng hóa Y người này mua sẽ