Trang chủ 27. Trắc nghiệm - Kinh tế Vi mô - Đề số 12

Biểu cầu cho thấy:Nếu hệ số co dãn chéo của đường cầu là số dương, chúng ta nói hai hàng hóa là:

Trong trường hợp cầu co dãn nhiều, giá cả tăng sẽ làm tổng doanh thu của người bán:

Tìm câu sai trong những câu sau:

 Qui luật cầu chỉ ra rằng: nếu các yếu tối khác không đổi thì:

 Hệ số co dãn của cầu theo giá được xác định bằng cách:

 Nếu phần trăm thay đổi của giá lớn hơn phần trăm thay đổi của lượng cung thì chúng ta biết rằng cung là:

 Hàm số cầu của một hàng hóa là: Q = 100 – 2P. Tại mức giá P=25 thì cầu hàng hóa này có mức đọ co dãn theo giá là:

 Khi giá các sản phẩm thay thế và bổ sung cho sản phẩm A đều tăng lên. Nếu các yếu tố khác không thay đổi thig giá cả và sản lượng cân bằng của sản phẩm A sẽ:

 Hệ số co dãn của cầu theo giá của mặt hàng máy lạnh là -2, có nghĩa là:

 Khi cung sản phẩm X trên thi trường tăng lên nhưng không làm thay đổi sản lượng sản phẩm cân bằng mua và bán trên thị trường, chúng ta kết luận rằng cầu sản phẩm X:

Câu nào sau đây không đúng:

Khi một hàng hóa có độ co dãn của cầu theo giá là 1, khoản chi tiêu của người tiêu dùng:

Khi thu nhập dân chúng tăng mà lượng cầu sản phẩm A giảm thì:

Nếu cầu của hàng hóa X là ít co dãn ( ED <1) thì một sự thay đổi trong giá cả sẽ làm

Hàm số cung và cầu sản phẩm X có dạng:
         P = Qs + 5        P = -1/2QD

Giá trị cân bằng và sản lượng cân bằng là :


Đường cầu theo giá của bột giặt OMO chuyển dịch sang phải là do:

Một nền kinh tế tổ chức sản xuất có hiệu quả với nguồn tài nguyên khai hiếm khi:

Trong mô hình kinh tế thị trường tự do, các vấn đề cơ bản của hệ thống được giải quyết:

Trong những vấn đề sau đây, vấn đề nào thuộc kinh tế học chuẩn tắc: