Trang chủ 70. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 39

Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm ngắn hạn trong kinh tế học:

Đối với doanh nghiệp, khi tăng sản lượng tổng lợi nhuận tăng , cho biết:

Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q2 + 64, mức giá cân bằng dài hạn:

Điều nào sau đây không phải là điều kiện cho tình trạng cân bằng dài hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn:

Tìm câu không đúng trong các câu sau đây:

Đối với doanh nghiệp, khi tăng sản lượng tổng lợi nhuận bị giảm, cho biết:

Trên thị trường của sản phẩm X có 100 người mua và 50 người bán, hàm số cầu của mỗi người mua là như nhau có dạng: P = - q / 2 + 20, những người bán có hàm tổng chi phí như nhau: TC = q2 + 2q + 40. Giá cả cân bằng trên thị trường:

Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí TC = 10Q2 +10Q +450, nếu giá trên thị trường là 210đ/sp. tổng lợi nhuân tối đa là

Một người tiêu dùng có thu nhập là I = 300$ để mua hai sản phẩm X và Y, với giá tương ứng là Px = 10$/SP; Py = 30$/SP. Sở thích của người này được thể hiện qua hàm tổng hữu dụng: TU = X(Y-2). Phương án tiêu dùng tối ưu là:

Một người tiêu dùng dành một khoản tiền là 2000 $ để mua hai sản phẩm X và Y, với PX = 200 $/sp và PY = 500 $/sp.Phương trình đường ngân sách có dạng:

Đối với sản phẩm cấp thấp, tác động thay thế và tác động thu nhập:

Chọn câu sai trong các câu sau đây:

Tại phối hợp tối ưu của người tiêu dùng, ta có thể kết luận là

Đường Engel của người tiêu dùng đối với một mặt hàng có thể được suy ra từ đường:

Trên hệ trục 2 chiều thông thường, số lượng mặt hàng X biểu diễn ở trục hoành, số lượng mặt hàng Y biểu diễn ở trục tung. Khi giá mặt hàng X thay đổi, các yếu tố khác không đổi, đường giá cả-tiêu dùng là một đường dốc lên thì ta có thể kết luận độ co giãn của cầu theo giá của mặt hàng X là:

Một người tiêu thụ có thu nhập là 1.000.000 chi tiêu cho 2 sản phẩm X và Y với giá tương ứng là 25.000 và 20.000., tỷ lệ thay thế biên của 2 sản phẩm X và Y luôn luôn bằng 1.Vậy phương án tiêu dùng tối ưu là

Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, chính phủ quy định giá trần sẽ có lợi cho

Chính phủ ấn định giá trần (giá tối đa) đối với doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn sẽ làm cho :

Trong dài hạn của thị trường độc quyền hoàn toàn, xí nghiệp có thể thiết lập quy mô sản xuất:

Trong thị trường độc quyền hoàn toàn : MR = - Q /10 + 1000; MC = Q /10 + 400. Nếu chính phủ quy định mức giá, buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất, vậy mức giá đó là: