Trang chủ 38. Trắc nghiệm – Sát hạch QLQ – Phần MG và TVĐTCK - Phần 2
Câu 1

Nhà đầu tư phải ghi rõ trên lệnh ATO các thông sau, ngoại trừ


Câu 2

Hình thức chào bán nào không bắt buộc phải có công ty chứng khoán tư vấn lập hồ sơ:


Câu 3

Những tổ chức và cá nhân nào sau đây được coi là người biết thông tin nội bộ? 
I. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc của công ty đại chúng, thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng.
II. Người kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng, quỹ đại chúng.
III. Công ty chứng khoán, công ty quản lư quỹ và người hành nghề chứng khoán của công ty 
IV. Các cổ đông lớn của công ty đại chúng, quỹ đại chúng. Anh chị hãy lựa chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây.


Câu 4
Tài liệu công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành, nêu chi tiết về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ hơn về công ty được gọi là:


 


Câu 5

Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán có chức năng giám sát tuân thủ, chịu trách nhiệm kiểm soát những nội dung sau, ngoại trừ:


 


Câu 6
Chứng khoán của các công ty sau bắt buộc phải đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, ngoại trừ:

 


Câu 7

Cổ đông được nhận cổ tức theo quyết định của:

 


Câu 8

Trong nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và trong trường hợp phải lập tổ hợp bảo lãnh phát hành, thì các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp phải:

 

 


Câu 9

Công ty đại chúng hoạt động dưới hình thức là:

 


Câu 10

Tổ chức nào sau đây khi chào bán chứng khoán ra công chúng không phải thực hiện các quy định về hồ sơ đăng ký phát hành theo Luật Chứng khoán:


Câu 11

Công ty cổ phần muốn niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thì trước tiên công ty đó phải đăng ký là công ty đại chúng? 

 


Câu 12
Công ty đại chúng ABC chuẩn bị thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, tổng số cổ phiếu được phép phát hành so với tổng số vốn cổ phần đang lưu hành của công ty là:


Câu 13
 
Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng phải đáp ứng các điều
kiện sau:

I. Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán tối thiểu là 10 tỷ đồng tính theo
giá trị sổ sách

II. Hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi

III.       Phải có tổ chức bảo lãnh phát hành

IV.       Phải xác định đại diện người sở hữu trái phiếu

V. Không các phải xác định đại diện người sở hữu trái phiếu

Anh chị hãy lựa chọn phương án hợp lý nhất trong các phương án dưới đây:

Câu 14

Giá chào bán của chứng chỉ quỹ mở thông thườngcác quy định về hồ sơ đăng ký phát hành theo Luật Chứng khoán


Câu 15

Thị trường chứng khoán đang lên, cổ phiếu REE đă tăng giá liên tục mấy phiên, là nhà tư vấn đầu tư, bạn sẽ khuyên khách hàng của mình

 


Câu 16

Thành viên hội đồng quản trị của một công ty niêm yết không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của bao nhiêu công ty khác:

 


Câu 17

Chỉ số Vn-index được tính theo phương pháp:


Câu 18
Cho hai tình huống giao dịch cùng một loại cổ phiếu trong thời gian khớp lệnh liên tục như sau:


 


Câu 19
 Công ty ABC có 10.000 cổ phiếu đang lưu hàng và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu ABC, sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty ABC là bao nhiêu?  
 

Câu 20
Công ty chứng khoán A nắm giữa 11% vốn điều lệ của công ty cổ phần B, thì Công ty A được thực hiện các nghiệp vụ nào dưới đây cho công ty B.
 
I. Tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp
II. Tư vấn niêm yết
III. Tư vấn quản trị công ty
Anh chị hãy lựa chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây: