Trang chủ 34. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 4

Tìm câu sai trong những câu sau đây:


Giả sử không có chính phủ và ngoại thương, nếu tiêu dùng tự định là 30, đầu tư là 40, MPS = 0,1. Mức sản lượng cân bằng là


Số nhân của tổng cầu phản ánhNếu đầu tư gia tăng thêm một lượng 15 và khuynh hướng tiêu dùng biên là 0,, khuynh hướng đầu tư biên bằng 0. Mức sản lượng sẽ:Nếu có một sự giảm sút trong đầu tư của tư nhân 10 tỷ, Cm = 0,75, Im = 0, mức sản lượng sẽMột sự rò rỉ lớn hơn từ dòng chu chuyển kinh tế sẽ dẫn đếnSố nhân của nền kinh tế đơn giản trong trường hợp đầu tư thay đổi theo sản lượng sẽ làNếu MPS là 0,3; MPI là 0,1 khi đầu tư giảm bớt 5 tỷ. Mức sản lượng sẽ thay đổiNếu MPI là 0,2; sản lượng gia tăng 10 tỷ, vậy đầu tư sẽ gia tăng

Nếu tiêu dùng tự định là 35 tỷ, đầu tư tự định là 35 tỷ, MPI là 0,2 và MPC là 0,7. Mức sản lượng cân bằng là

Trong một nền kinh tế chỉ có 2 khu vực, có các hàm số:
C = 120 + 0,7 Yd ; I = 50 + 0,1 Y ; YP = 1000 ; Un =5%.
Mức sản lượng cân bằng


Trong một nền kinh tế chỉ có 2 khu vực, có các hàm số:
C = 120 + 0,7 Yd ; I = 50 + 0,1 Y ; YP = 1000 ; Un =5%.
Tỷ lệ thất nghiệp tại mức sản lượng cân bằng:Trong một nền kinh tế chỉ có 2 khu vực, có các hàm số:
C = 120 + 0,7 Yd ; I = 50 + 0,1 Y ; YP = 1000 ; Un =5%.
Giả sử đầu tư tăng thêm là 20. Vậy mức sản lượng cân bằng mới:


Trong một nền kinh tế chỉ có 2 khu vực, có các hàm số:
C = 120 + 0,7 Yd ; I = 50 + 0,1 Y ; YP = 1000 ; Un =5%.
Giả sử đầu tư tăng thêm là 20.
Để đạt được sản lượng tiềm năng, tiêu dùng phải thay đổi một lượng là bao nhiêu?
 Tại giao điểm của hai đường AS và AD trong đồ thị 45 độ:Chi tiêu đầu tư phụ thuộc:


Khi nền kinh tế đạt được mức toàn dụng, điều đó có nghĩa là:


Nếu hàm tiêu dùng là một đường thẳng:Hạn chế của cách thu nhập quốc gia theo SNA là nó không luôn luôn phản ánh giá trị xã hội:


Sản lượng quốc gia tăng không có nghĩa là mức sống của các nhân tăng