Trang chủ 79. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 79

Doanh thu bán hàng là:


Chuẩn mực kế toán VN về doanh thu và thu nhập khác được áp dụng cho các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch và nghiệp:


Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kì kế toán, phát sinh từ:


Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu được ghi nhận là:


Khi tiêu thụ sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu bán hàng là:


Chiếc khấu thương mại là khoản:


Khi nhận bán hàng đại lí cho các doanh nghiệp khác, số tiền hàng đơn vị đã bán được tính vào:


Tại đơn vị đại lí, hoa hồng được hưởng sẽ được hạch toán vào:


Khi đơn vị bán hàng trả góp, doanh thu bán hàng được ghi nhận gồm:


Khi đơn vị thu hộ đơn vị bạn một khoản tiền bán hàng, số tiền này sẽ được đơn vị ghi nhận trên tài khoản:


Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi:


Doanh thu bán hàng được ghi nhận nếu thỏa mãn điều kiện:


Trường hợp DN thực hiện cung cấp một dịch vụ cho khách hàng kéo dài trong nhiều kì, doanh thu cung cấp dịch vụ từng kì được xác định bằng:


Trường hợp doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ nhưng không thu hồi được khoản doanh thu đã thực hiện thì kế toán phải:


Phần công việc đã hoàn thành của một dịch vụ có thể được xác định bằng cách:


Khoản thu từ nhượng bán tài sản cố định được ghi nhận là:


Tài khoản Doanh thu có kết cấu:


Tài khoản Chiếc khấu thương mại (521) có kết cấu:


Tài khoản Giảm giá hàng bán (532) có kết cấu:


Các khoản giảm trừ doanh thu khi phát sinh được tập hợp: