Trang chủ 11. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 11

Vốn cố định của doanh nghiệp:

Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh :

Công ty dệt may Phú Thái mua 1 TSCĐ nguyên giá 240 triệu đồng. Tuổi thọ kỹ thuật TSCĐ 12 năm, tuổi thọ kinh tế 10 năm. Hãy tính mức khấu hao trung binh hàng năm của công ty?

Phương pháp khấu hao nào thu hồi ph ần lớn vốn nhanh nhất:

Nguyên giá TSCĐ bao gồm cả:

Đặc điểm của vốn cố định :

Điều kiện để một tài sản được xem là TSCĐ

Bộ phận quan trọng nhất trong các tư liệu lao động sử dụng trong các quá trình SXKD của DN là:

Một công ty có nguyên giá TSCĐ là 2000 triệu, thời gian sử dụng bình quân là 10 năm, trong đó có 500 triệu chưa đưa vào sử dụng. Nguyên giá TSCĐ cần tính khấu hao trong kỳ là:

Nếu DN đó trích đủ số tiền khấu hao của TSCĐ mà vẫn tiếp tục dùng để SXKD thì DN có được tiến hành trích khấu hao nữa không ?

Để tiến hành hoạt động SXKD, các DN phải có các yếu tố:

Cho biết tổng doanh thu = 2000, doanh thu thuần = 1500, vốn lưu động = 100. Vòng quay vốn lưu động bằng bao nhiêu?

Nguyên tắc khấu hao TSCĐ :

Phân loại tài sản cố định theo tiêu thức nào:

Phương pháp khấu hao mà tỷ lệ và mức khấu hao hàng năm (tính đều theo thời gian) không thay đổi suốt thời gian sử dụng TSCĐ :

Bộ phận quan trọng cấu thành vốn bằng tiền của DN:

Tài sản cố định thuê ngoài bao gồm:

Doanh nghiệp X sử dụng vốn CSH mua 1 TSCĐ với giá mua thực tế là 30 triệu (không gồm VAT được khấu trừ), chi phí vận chuyển bốc dỡ, lắp đặt chạy thử do bên mua chịu. Nguyên giá TSCĐ này :

Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị:

Theo thống kê số tiền xuất quỹ bình quân mỗi ngày trong năm của công ty Hitech là 12.000.000 đồng, số ngày dự trữ tồn quỹ dự tính là 6 ngày. Hãy tính số tiền tồn quỹ tối thiểu phải có của Công ty Hitech?