Trang chủ 81. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 81

Phí ủy thác nhập khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác được ghi vào:


Nếu hợp đồng quy định các chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu do bên nhận ủy thác chịu thì chi phí này bên nhận ủy thác sẽ ghi:


Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất trong doanh nghiệp xấy lắp đươc hạch toán vào:


Khi việc bảo hành công trình xây lắp hoàn thành, toàn bộ chi phí bảo hành sẽ được hạch toán vào:


Khi nhận bản giao khối lượng xây lắp của nhà thầu phụ và được chủ thầu đầu tư nghiệm thu, kế toán hạch toán giá trị khối lượng xây lắp theo hóa đơn của nhà thầu phụ vào:


Khi thanh toán bổ sung cho các đối tượng nhận khoán nội bộ (trong trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng), kế toán ghi:


Khi thanh toán bổ sung cho các đối tượng nhận khoán nội bộ (trong trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng), kế toán ghi:


Nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho máy thi công (trong trường hợp không có đội máy thi công riêng) sẽ được hạch toán vào:


Nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho máy thi công (trong trường hợp có đội máy thi công riêng) sẽ được hạch toán vào:


Các khoản trích theo lương tính trên tiên lương của công nhân điều khiển máy thi công được hạch toán vào:


Trong trường hợp đơn vị xây lắp tự tiến hành bảo hành công trình, toàn bộ giá trị vật liệu dùng trực tiếp cho việc khắc phục các thiệt hại sẽ được hạch toán vào:


Nếu đơn vị xây lắp tự tiến hành bảo hành công trình, tiền lương của công nhân trực tiếp thực hiện bảo hành sẽ được ghi:


Nếu đơn vị xây lắp thuê các doanh nghiệp khác tiến hành bảo hành công trình, toàn bộ tiền lương bảo hành phải trả được ghi:


Tiền ăn ca phải trả công nhân trực tiếp xây lắp được hạch toán vào:


Doanh nghiệp xây lắp hạch toán hàng tồn kho theo:


Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, và KPCĐ của nhân sủ dụng máy thi công được hạch toán vào:


Tiền ăn ca phải trả công nhân sử dụng máy thi công được hạch toán vào:


Trương hợp máy thi công thuê ngoài thì chi phí thuê máy thi công được hạch toán vào:


Trường hợp từng đội xây lắp có máy thi công riêng, các chi phí liên quan đến máy thi công được hạch toán vào:


Trương hợp DN có tổ chức đội máy thi công riêng thi chi phí liên quan đến đội máy thi công được hạch toán trên: