Trang chủ 26. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 26

Chi phí sửa chữa TSCĐ trước khi bán được ghi:

Chi phí chuyên gia hướng dẫn vận hành trước khi đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng được:

Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản theo phương thức tự làm, các chi phí vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng được:

Trong các trường hợp giảm TSCĐ, số khấu hao lũy kế tính đến thời điểm giảm TSCĐ được:Theo chế độ tài chính, khấu hao TSCĐ được tính dựa trên:Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khấu hao TSCĐ được tính dựa trên:

 Giá trị khấu hao của TSCĐ là:Nguyên giá TSCĐHH mua dưới hình thức trao đổi không tương tự là:TSCĐHH đã khấu hao hết mà vẫn sử dụng thì:

 TSCĐ nhận vốn góp khi thành lập DN:

TSCĐ giữ hộ Nhà nước:TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp trong DN:

Bên đi thuê hoạt động TSCĐ:Các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được tính vào:


Khoản thanh toán theo định kỳ về thuê tài chính TSCĐ cho bên cho thuê:Bên đi thuê tài chính TSCĐ cần:Giá trị TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận:

Hao mòn TSCĐ thuê hoạt động được bên đi thuê:Thời gian tính khấu hao TSCĐ thuê tài chính:Công ty PTL mua một tòa nhà và tu sửa lại với mục đích sẽ cho thuê văn phòng, tòa nhà và các chi phí sửa chữa liên quan sẽ được ghi nhận là: