Trang chủ 27. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 27

Công ty A mua lại quyền sử dụng đất của công ty B với mục đích nắm giữ chờ tăng giá trong thời gian 3 năm, quyền sử dụng đất này sẽ được ghi nhận là:

Công ty A ký hợp đồng thuê tài chính một tòa nhà thuộc sở hữu của công ty B, công ty A dùng tòa nhà này làm văn phòng cho thuê, tòa nhà sẽ được kế toán ghi nhận là:

TSCĐ thuê hoạt động phải là những TSCĐ thuê ngắn hạn.

Điều bắt buộc khi kết thúc quá trình đầu tư TSCĐ là phải kết chuyển nguồn vốn.

TSCĐ thuê tài chính bắt buộc phải là những TSCĐ thuê của các công ty cho thuê tài chính.

Trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng, DN phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về phương pháp tính khấu hao.

TSCĐ bắt buộc phải tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

Khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, chắc chắn sẽ có sự chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ công ty cho thuê cho DN,

Về mặt kế toán, khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán ghi nhận như TSCĐ thuộc quyền sở hữu của DN.

DN có thể tính khấu hao TSCĐ theo nhiều phương pháp nhưng đối với một TSCĐ cụ thể thì phải áp dụng thống nhất một phương pháp tính khấu hao trong suốt quá trình sử dụng nó.

DN không thể thay đổi phương pháp tính khấu hao TSCĐ.

DN không thể thay đổi thời gian sử dụng đã đăng ký của TSCĐ.

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phụ thuộc vào tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.

Nếu tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần, giá trị còn lại của TSCĐ không bao giờ bằng không.

Trong thời gian quản lý và sử dụng TSCĐ thuê hoạt động, bên đi thuê không được thay đổi kết cấu của TSCĐ nếu không có sự thỏa thuận với bên cho thuê.

Trong trường hợp thời gian hợp đồng thuê tài chính bằng hoặc dài hơn thời gian khấu hao của TSCĐ thì TSCĐ thuê tài chính được tính khấu hao như TSCĐ của DN.

Kết quả sửa chữa nang6g cấp chắc chắn làm tăng nguyên giá TSCĐ được nâng cấp.

Nếu đơn vị tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, việc nâng cấp TSCĐ vừa làm tăng vừa làm giảm mức khấu hao TSCĐ.

Nhãn hiệu hàng hóa được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải trong trường hợp đơn vị kế toán đi mua của đơn vị khác.

Trong tất cả các trường hợp khi thanh lý TSCĐ hữu hình, bắt buộc DN phải sử dụng TK Chi phí khác (811) để ghi giảm TSCĐ.