Trang chủ 12. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 12

Công ty điện lạnh APEC bán hàng theo chính sách tín dụng “2/10/net 30”. Chi phí tín dụng của công ty bằng bao nhiêu? (Giả sử 1 năm có 360 ngày)

Công ty An Tín có kỳ thu tiền bình quân là 20 ngày. Hãy tính vòng quay các khoản phải thu, giả định 1 năm có 360 ngày?

Công ty Thịnh Hưng có doanh thu thuần DTT = 350 tr.đ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ LNBH&DV = 100 tr.đ, hàng tồn kho bình quân là 50 tr.đ, lãi vay là 10 tr.đ. Hãy tính số vòng quay hàng tồn kho?

Có thông tin sau đây trong tháng 1:
Số dư­ tài khoản phải thu đầu kỳ : 80 triệu $
Doanh số tháng 1                : 200 triệu $
Tiền thu đ­ược trong tháng 1: 190 triệu $
Tính số dư­ cuối tháng 1 của các khoản phải thu?Đặc điểm của vốn lưu động:

Câu nào sau đây không phải là tài sản l­ưu động?

Cho biết tổng doanh thu = 3000, doanh thu thuần = 2000, vốn lưu động = 100. Vòng quay vốn lưu động bằng bao nhiêu?

Công ty đóng tàu Bạch Đằng phải dùng thép tấm với nhu cầu 1000 tấm/năm. Chi phí đặt hàng cho mỗi lần 100.000 đồng/đơn hàng. Chi phí dự trữ hàng là 5.000 đồng/tấm (năm). Hãy xác định lượng mua hàng tối ưu mỗi lần đặt hàng?

Nếu xét từ góc độ quyền sở hữu thì vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ:

Cho hàng tồn kho = 4000, giá vốn hàng bán = 6000, hãy tính số vòng quay hàng tồn kho?

Cho tổng doanh thu = 2200; doanh thu thuần = 2000; vốn lưu động = 1000, số vòng quay vốn lưu động bằng:

Nếu gọi K là kỳ luân chuyển vốn lưu động, L là số lần luân chuyển thì:

Cho biết giá vốn hàng bán = 2160, số ngày một vòng quay hàng tồn kho = 50 ngày, số ngày trong kỳ = 360 ngày. Hàng tồn kho bằng bao nhiêu?

Nội dung giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ bao gồm:

Các công ty cần nắm giữ tiền mặt bằng 0 khi:

Cho hệ số thanh toán nhanh Htt = 3, nợ ngắn hạn = 4000, hàng tồn kho = 500, tính TSLĐ và đầu tư ngắn hạn?

Câu nào sau đây không bao gồm trong chi phí tồn trữ hàng tồn kho?

Cho biết LN gộp từ HĐKD = 500, giá vốn hàng bán  = 1500, vòng quay các khoản phải thu = 10. Các khoản phải thu bằng bao nhiêu?

Vốn lưu động được chia thành vốn chủ sở hữu và các khoản nợ:

Một bạn sinh viên có số tiền là 8.000.000 và bạn đó gửi vào ngân hàng sau 2 năm bạn nhận lại được 9.331.200. Vậy ngân hàng đó trả cho bạn sinh viên này với mức lãi suất là bao nhiêu trên 1 năm?