Trang chủ 23. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 23

Khi phân tích tín dụng các công ty thư­ờng xuyên sử dụng thông tin sau đây ngoại trừ:

Chỉ số _______ đo lường tốc độ nhanh nhất có thể chuyển tài sản sang tiền mặt:

Nếu thv = 6 tháng thì:

Câu nào sau đây là một ví dụ của tỷ số thanh toán:

_______ cho thấy tài sản và nguồn vốn của công ty như là phần trăm của tổng tài sản

EBIT = 100, khấu hao = 40, lãi vay = 20, cổ tức =10, tính khả năng thanh toán lãi vay:

Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn tăng.

Chỉ số tài chính chỉ có ý nghĩa khi được so sánh với một vài tiêu chuẩn đó là:

__________ cung cấp tóm tắt vị thế tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định.

Mô hình Dupont của phân tích tài chính đánh giá tỷ suất sinh lợi dưới những thuật ngữ sau đây, ngoại trừ:

Công ty chế tạo bơm Hải Dương có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 1,2. Động thái nào sau đây của Công ty sẽ làm tăng hệ số này?

Cho EBIT = 2.000, vốn vay = 10.000, lãi vay phải trả = 8%//tổng vốn vay, hãy tính hệ số thanh toán lãi vay:

Công ty HPS có định phí là 28.500$. Giá bán đơn vị sản phẩm là 60$ và biến phí đơn vị sản phẩm 45$. Ỏ mức sản lượng nào thì công ty này hoà vốn?

............... thường so sánh rủi ro tài chính của một công ty.

Các yêu cầu để lập kế hoạch hiệu quả là:

Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

Các định chế tài chính đã tạo thuận lợi cho các cá nhân và các công ty thông qua các hoạt động:

Một công ty tài chính APEC bán cho công ty bánh kẹo Hải Hà một tài sản cố định trị giá là 10 tỷ đồng nhưng vì Công ty Hải Hà gặp khó khăn về tài chính nên muốn nợ đến cuối năm mới trả và công ty tài chính yêu cầu trả 11,2 tỷ đồng. Hãy tính lãi suất của khoản mua chịu trên ?

Để 1 đồng vốn cố định bình quân tạo ra được bao nhiêu doanh thu thuần, đây là:

Tài sản cố định vô hình bao gồm: