Trang chủ 7. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 7

Số liệu để ghi vào chỉ "tiêu & các khoản tương đương tiền" là tổng số dư Nợ:

Các khoản tương đương tiền trên bảng CDKT là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn" là số dư có của:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Trả trước cho người bán" là căn cứ dựa vào tổng số dư nợ của:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "chi phí phải trả" là căn cứ vào số dư có của:

Khoản ứng trước cho người bán, khi lập bảng cân đối kế toán được ghi:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" trong báo cáo KQHDKD là lũy kế số phát sinh bên có của:

Thông thường cty TNHH có nghĩa vụ phải nộp BCTC cho cơ quan thuế theo thời gian:

Điều kiện để ghi nhận vào "đầu tư vào cty con " là nhà đầu tư phải nắm giữ số vốn chủ sở hữu trên:

Điều kiện để ghi nhận "Đầu tư vào 2 cty liên kết" là nha đầu tư phải nắm giữ số vốn chủ sở hữu :

Một trong những Điều kiện để ghi nhận 1 tài sản là TSCD:

Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán ghi:

Nội dung của doanh thu chưa thực hiện bao gồm:

Tiền thuế môn bài, thuế đất phải nộp nhà nước ghi vào:

Tổng khoản trích BHXH theo lương của doanh nghiệp và người lao động là:

Kế toán lập và trình bày BCTC theo mấy nguyên tắc?

Doanh nghiệp nào sau đây không cần phải lập BCTC năm ?

Theo qui định của chế độ kế toán Việt nam thì có bao nhiêu hình thức ghi sổ kế toán ?

Khoản nợ khó đòi xóa sổ nay đòi được, kế toán ghi nhận: