Trang chủ 23. Trắc nghiệm - Kinh tế Vi mô - Đề số 8

Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2/10 + 400Q + 3.000.000, hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q /20 + 2200. Nếu chính phủ đánh thuế là 150đ/sp thì lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp này đạt được là :

Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2 /6 + 30 Q + 15.000, hàm số cầu thị trường có dạng: P = - Q /4 + 280, nếu chính phủ đánh thuế lợi tức 10.000đ, lợi nhuận còn lại của xí nghiệp là

Trong thị trường độc quyền  hoàn toàn, chính phủ đánh thuế không theo sản lương sẽ ảnh hưởng:

Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2 /6 +30 Q +15.000, hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q /4  + 280, nếu chinh phủ quy định mức giá là 180đ /sp, thì doanh nghiệp sẽ ấn định mức sản lượng:

Trong mô hình doanh nghiệp độc quyền nhóm có ưu thế về quy mô sản xuất, doanh nghiệp có ưu thế có thể quyết định sản lượng theo cách:

Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, tại điểm cân bằng dài hạn có:

Các doanh nghiệp độc quyền nhóm hợp tác công khai hình thành nên một tổ chức hoạt động theo phương thức của một doanh nghiệp

Đường cầu của doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền:

Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc:

Trong  “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) khi một doanh nghiệp giảm giá thì các doanh nghiệp còn lại sẽ:

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu cách thức:

Kinh tế học vi mô nghiên cứu:

Khi thu nhập tăng thêm 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng lên 5%, với các điều kiện khác không đổi, thì ta có thể kết luận sản phẩm X là:

Nếu 2 sản phẩm X và Y là 2 sản phẩm bổ sung thì:

Đường cong Engel là đường biểu thị mối quan hệ giữa:

Đường ngân sách có dạng: Y = 100 – 2X nếu Py = 10 và ........

Chi phí biên MC là:

Nếu hàm sản xuất có dạng : Q = 0,5KL. Khi gia tăng các yếu tố đầu vào cùng tỷ lệ thì :

Đường cung ngắn hạn của các xí nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là:

Khi P < AVCmin, xí nghiệp nên quyết định: