Trang chủ 42. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 42

Vì tiền lương theo thời gian có hạn chế là không gắn kết lợi ích với trách nhiệm của người lao động nên không nhất thiết phải duy trì hình thức tiền lương này.

Tiền lương phải trả cho người lao động do những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Cơ quan BHXH chỉ quản lí quỹ BHXH.

TK Phải trả người lao động (334) không thể có số dư bên Nợ do TK này mang tính chất của YK Nọ phải trả.

Tiền lương và các khoản thanh toán cho người lao động bắt buộc phải thanh toán bằng tiền VND tại quỹ.

Doanh nghiệp có thể trả lương cho người lao động qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng.

Khi doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa thì doanh nghiệp không phải phát hành hóa đơn GTGT.

Tiền ăn ca của người lao động trong một tháng có thể lớn hơn mức tiền lương tối thiểu.

Hợp đồng lao động vô thời hạn là hợp đồng lao động mà trong đó hai bên không xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động có xác định thời hạn là hợp đồng lao động có thời hạn hiệu lực từ 12 tháng đến 36 tháng.

Số tiền tích cho quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là một khoản chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân là một khoản chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doạnh nghiệp.

Tiền lương của các thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được voi là chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thù lao trả cho các sáng lập viên thành viên HĐQT của công ty TNHH, CTCP có trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh không được coi là chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

TK Phải trả, phải nộp khác (338) có thể có số dư đồng thời cả bên Nợ và bên Có.

Tiền lương phép thực tế phải trả cho người lao động trực tiếp nghỉ phép không được cộng vào tiền lương trong kì khi trích BHXH và BHYT.

Việc trích lập quỹ bảo hiểm thất nghiệp chỉ bắt buộc đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Về nguyên tắc, tiền ăn ca có thể được chi trả trực tiếp bằng tiền.

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do ngân sách nhà nước tai trợ toàn bộ.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để có thể được hưởng chế độ trợ cấp khi mất việc làm là 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi mất việc làm.