Trang chủ 10. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 10

Phương thức phát hành qua đấu giá là:
Loại chứng khoán nào sau đây được phép phát hành kèm theo trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người nắm giữ nó được quyền mua một khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo mộtgiá đã được xác định trước trong một thời hạn nhất địnhThị trường mua bán lần đầu và chứng khoán mới phát hành là:


Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công tyNăm N, công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là: 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi, HĐQT quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phần được trả cổ tức là:Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trải chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:Người nào sau đây được coi là chủ sở hữu chung của doanh nghiệp:Người sở hữu cổ phiếu phổ thôngNgười sở hữu cổ phần phổ thông:Khi công ty hoạt động có lãi, cổ đông phổ thôngMột cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường của chính công ty đóthì được gọi là:Trong trường hợp phá sản, giải thế doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:Khi công ty không có lãi, công ty vẫn phải:Cổ đông phổ thông có quyền được trong các trường hợp sau:Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:Cổ phiếu quỹ:

Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:

Trái phiếu chuyển đổi có đặc tính sau:

Số chi trả tiền lãi dựa trên:Câu nào đúng với quyền mua cổ phiếu (rights)