Trang chủ 14. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 14

Theo quy định của Luật kế toán, kì kế toán năm của một đơn vị kế toán:

Theo quy định của Luật kế toán, kì kế toán năm đầu tiên của đơn vị mới thành lập được tính từ:


Theo quy định của Luật kế toán, độ dài niên độ kế toán đầu tiên của một đơn vị:

Chứng từ điện tử cần:


Theo quy định hiện hành, chữ kí điện tử trên chứng từ điện tử:


Khi chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì:


Khi chứng từ điện tử đã thực hiện giao dịch, được chuyển thành chứng từ bằng giấy, thì:


Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm, kế toán cần:


Hạch toán kế toán chỉ sử dụng thước đo giá trị (tiền tệ).


Kế toán tài chính chỉ phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài doanh nghiệp.


Kế toán tài chính phải tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán, tài chính hiện hành.


Kế toán quản trị có thể được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thuế.


Kế toán quản trị không cần tuân thủ các quy định tài chính vì chỉ phục vụ cho các đối tượng sử dụng thông tin bên trong doanh nghiệp.


Báo cáo kế toán quản trị có thể được lập vào bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của nhà quản lí.


Khi thực hiện kế toán theo Cơ sở dồn tích, doanh thu và chi phí của doanh nghiệp được kế toán ghi nhận khi doanh nghiệp đã thu hoặc chi tiền.


Nguyên tắc ghi chép của kế toán theo cơ sở Tiền là ghi nhận chi phí hoặc doanh thu khi thực sự chi tiền hoặc thu tiền.


Các nguyên tắc kế toán chung dược thừa nhận chỉ nhằm vào mục tiêu lập báo cáo tài chính chứ không phải báo cáo kế toán quản trị.


Nguyên tắc phù hợp không được áp dụng trong kế toán quản trị.


Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi kế toán doanh nghiệp phải ghi nhận nợ phải trả ngay khi kí hợp đồng (nguyên tắc) mua hàng.Kế toán ghi nhận lương của giám đốc doanh nghiệp vào chi phí sản xuất là vi phạm nguyên tắc phù hợp.